Autori: Marijan KATALENIČ, Diana KJUNDŽIĆ
Autor za korespondenciju: Marijan KATALENIĆ

Ključne riječi: sigurnost hrane, kvaliteta hrane, potrošač, zdravlje

Sažetak:
Sigurnost hrane je širi pojam nego zdravstvena ispravnost, a obuhvaća sve radnje od primarne proizvodnje, uključujući i uvjete za njenu proizvodnju do konačnog proizvoda na stolu krajnjeg potrošača. Sigurnost hrane se vezuje uz pojmove rizika i opasnosti. Institucionalne okvire sustava sigurnosti hrane javnost često percipira kao apstraktne ustupajući time mjesto laičkoj percepciji rizika od hrane. Pritom varijable koje utječu na percepciju rizika su proživljena iskustva, konkretno znanje, predrasude, stupanj suživljavanja s rizikom, karakter inicijalnih iskustava, poznavanje ili nepoznavanje rizika, moguća šteta od rizika, imaginacija ili slika o riziku, pretpostavke o utjecaju rizika na život i zdravlje, socioekonomski status pojedinca i sl.
Fokusiranje zakonodavca ili proizvođača hrane na štetne tvari koje čine hranu sigurnom i zdravstveno ispravnom na današnji način gledanja, u osnovi je trojanski konj koji u svojoj utrobi nosi razarače u obliku loše kvalitete hrane, ali i štetnih sastojaka koji nastaju pripremom određene hrane i obično nisu predmet analitičkog određivanja. U praksi proizvođač je obavezan proizvesti zdravstveno ispravnu hranu koja je sigurna za uporabu. Osnovni sustavi upravljanja sigurnosti i kvalitetom hrane u proizvodnji su dobra proizvođačka praksa, dobra higijenska praksa i HACCP koji djeluju na operativnoj razini.
S pozicije proizvođača sigurnost hrane udovoljava odredbama propisa o hrani, ali i dalje ostaje odlučujući ljudski faktor u provedbi postavljenog te opravdana sumnja je li zakonodavstvo pokrilo sve rizike, sve opasnosti? Biti sit, i prije kao i danas, nije preduvjet za zdravlje i dug život.