Autori: Ivona BABIĆ, Jelena ĐUGUM
Autor za korespondenciju: Ivona BABIĆ

Ključne riječi: sigurnost hrane, politika, zakonodavstvo, higijena hrane, službene kontrole

Sažetak:
Cilj ovog rada je detaljno objasniti ciljeve i temeljna načela politike sigurnosti hrane Europske unije. Politikom sigurnosti hrane EU uveden je novi integrirani pristup sigurnosti hrane „od polja do stola” koji obuhvaća sve faze u lancu hrane i temelji se na principima prevencije, analize rizika, sljedivosti i transparentnosti. Politika sigurnosti hrane EU sastoji se od tri elementa: 1. zakonodavstva u području sigurnosti hrane, 2. znanstvenih istraživanja koja predstavljaju temelj za donošenje propisa o hrani, odluka i mjera, 3. provedbe i službenih kontrola.
Stoga su u ovom radu objašnjena temeljna načela i odredbe horizontalnog zakonodavstva u području sigurnosti hrane, uključujući Uredbu (EZ) br. 178/2002, uredbe tzv. „higijenskog paketa” i Uredbu (EZ) br. 882/2004. U skladu s EU politikom sigurnosti hrane, propisi o hrani, a posebno mjere koje se odnose na sigurnost hrane, moraju biti znanstveno utemeljeni. Jedan od ključnih aspekata EU politike sigurnosti hrane je uvođenje sustava sljedivosti i utvrđivanje da primarnu odgovornost za sigurnost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije snosi subjekt u poslovanju s hranom. Nadalje, države članice EU trebaju provoditi propise o hrani, te nadzirati i verificirati da subjekti u poslovanju s hranom udovoljavaju zahtjevima propisa o hrani u svim fazama lanca hrane. Stoga je potrebno uspostaviti učinkovit sustav službenih kontrola na nacionalnoj i EU razini.