Autori: Andrea GROSS-BOŠKOVIĆ, Zorica JURKOVIĆ, Sara MIKRUT
Autor za korespondenciju: Andrea GROSS-BOŠKOVIĆ

Ključne riječi: analiza rizika, procjena rizika, sigurnost hrane

Sažetak: 
Sigurnost hrane jedno je od strateških pitanja u svim državama svijeta. Bolesti koje se prenose hranom, a koje su uzrokovane patogenima i biotoksinima te kemijskim i fizikalnim kontaminantima u hrani predstavljaju ozbiljnu prijetnju za zdravlje milijuna ljudi. Ozbiljni incidenti izazvani upravo ovakvim bolestima zabilježeni su posljednjih desetljeća na svim kontinentima i ilustriraju rastući značaj ovog problema. Međutim, bolesti koje se prenose hranom ukazuju na još jedan veliki problem, a to su ekonomske posljedice, kako za pojedince tako i za zajednicu, što se odražava kao značajan teret zdravstvenog sustava u cjelini te reducira ekonomsku produktivnost zemlje.
Još donedavna većina sustava koji reguliraju sigurnost hrane u pojedinoj zemlji bila je pravno utemeljena na tradicionalnom konceptu koji je imao retroaktivan pristup. Ovakvi sustavi ne mogu odgovoriti na postojeće izazove koji su u porastu budući da ne osiguravaju niti ne stimuliraju preventivni pristup.
Kako bi se ovaj problem umanjio, u prošlom desetljeću dolazi u značajnom broju zemalja do prijelaza sa tradicionalnog na pristup utemeljen na analizi rizika, koji se oslanja na znanstvene činjenice i podatke o bolestima izazvanima hranom te njihovim uzrocima. To osigurava temelje za preventivno djelovanje i uvođenje zakonodavnih okvira, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, racionalno i učinkovito upravljanje rizicima te komunikaciju o riziku sa ciljem zaštite potrošača.