Autori: Jasna BOŠNIR, Dario LASIĆ, Gordana JURAK, Martina BEVARDI
Autor za korespondenciju: Jasna BOŠNIR

Ključne riječi: uzorkovanje, mikotoksini, pesticidi, teški metali, nitrati, policiklički aromatski ugljikovodici

Sažetak: 
Cilj ovoga rada je ukazati na važnost uzorkovanja hrane u svrhu utvrđivanja prisutnosti štetnih tvari kao što su mikotoksini, pesticidi, teški metali, nitrati i policiklički aromatski ugljikovodici, te ukazati na probleme koji se mogu javiti u slučajevima kada se procedure uzrokovanja ne poštuju.
Rad obuhvaća načine i postupke uzrokovanja vezane uz hranu i pojedine kontaminante, te potrebnu opremu neophodnu za provođenje uzorkovanja. Jednako tako ukazuje na probleme vezane uz uzorkovanje, osobito onda kada se uzorci ne uzorkuju u svrhu službenih kontrola ili monitoringa, odnosno kada ih ne uzorkuju osobe educirane za tu vrstu poslova. Da bi rezultat laboratorijske analize bio točan i pouzdan, potrebno je analizirati reprezentativni uzorak svake pojedine serije, koristeći sofisticiranu analitičku tehniku. Samo se na taj način može s velikom sigurnosti procijeniti zdravstvenu ispravnost hrane i sigurnost za njenu široku primjenu.

Tags: No tags