Autor: Ita JUROŠ

Ključne riječi: sigurnost hrane, percepcija rizika, ponašanje potrošača, edukacija, tvorci politike, privatni standardi

Sažetak: 
Sigurnost hrane trenutno je jedno od najvažnijih pitanja za potrošače, proizvođače i nadležna tijela. Pitanje kako najučinkovitije organizirati sustav sigurnosti hrane i odrediti prioritete izrazito je kompleksno. Naime, postoji mnogo vrsta hrane, mnogo različitih opasnosti i mnogo faza na putu od polja do stola u kojima je moguća kontaminacija. Svaki sudionik na tom putu ima svoju ulogu i odgovornost. Hoće li hrana biti sigurna, ovisi o postupcima potrošača, subjekata u poslovanju hranom, te pravnom i institucionalnom okviru kojeg uspostavlja država. U ovom radu razmatraju se uloge tri glavna sudionika u sustavu sigurnosti hrane: subjekata u poslovanju s hranom, potrošača i tvoraca politike. Razmatranje zakonodavnog okvira uključuje i osvrt na sve važnije područje privatnih standarda za hranu. Također se razmatra uloga drugih važnih skupina koje primarno djeluju kao pokretači i oblikovatelji javnog mnijenja, kao što su znanstvena zajednica, nevladine organizacije i mediji. Iako u okviru ovog poglavlja nije moguće pružiti iscrpan opis svih aktivnosti i uloga koje mogu imati pojedini sudionici, njegov je cilj naglasiti ključne uloge sudionika i mogućnosti poboljšanja komunikacije između njih.

 

Tags: No tags