Autori: Andrej OVCA, Eva BIČIČ, Martin BAUER, Dražen LUŠIĆ
Autor za korespondenciju:  Andrej OVCA

Ključne riječi: kontaminirana hrana, izvanradni događaj povezan s hranom, alimentarna epidemija, alimentarne infekcije, alimentarne intoksikacije

Sažetak:
Uzimajući u obzir broj alimentarnih epidemija, broj oboljelih te brojne afere povezane s hranom na razini Europske unije, događaji te vrste još uvijek predstavljaju važan javnozdravstveni problem. U članku je dan skup postupaka koje je potrebno provesti prilikom pojave izvanrednih događaja povezanih s hranom, s naglaskom na postupanje pri izbijanju alimentarnih infekcija odnosno intoksikacija. Mjere su opisane kako s gledišta subjekta u poslovanju s hranom tako i s gledišta zdravstvene djelatnosti. Autori posebno naglašavaju žurnost postupanja i učinkovitu istragu takvih događaja, a oboje je ključno za provedbu zaštite zdravlja stanovništva, otkrivanje pogrešaka i nedostataka preventivnih mjera te identifikaciju mogućih novih čimbenika rizika.

Tags: No tags