Autori: Andrea BENUSSI-SKUKAN, Petra DŽIDARA
Autor za korespondenciju: Andrea BENUSSI-SKUKAN

Ključne riječi: mikrobiološki kriteriji, matematičko modeliranje, Listeria monocytogenes

Sažetak:  
Posljednjih desetljeća pojava patogenih mikroorganizama i njihovih štetnih metabolita u hrani učestala je zbog slobodne trgovine, novih tehnologija i novih interesa potrošača širom svijeta. Kako bi tržište i proizvođači bili pripremeljeni, posljednja dva desetljeća djelovanjem nadležnih tijela razvijaju se različiti sustavi prevencije mikrobiološke kontaminacije hrane u proizvodnji i preradi hrane prije dobivanja gotovog proizvoda (HACCP, analiza rizika i sl.), a posljednje desetljeće razvijaju se i sustavi koji povezuju javno zdravstvo s proizvodnjom hrane, a u koje su uključene i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Organizacija za hranu i poljoprivedu (FAO) i sl.
Cilj ovog rada je upozoriti na potrebu za sustavnom prilagodbom u definiranju i razvijanju mikrobioloških kriterija u svim fazama proizvodnje i distribucije te u konačnom proizvodu jer uspostava mikrobioloških kriterija ovisi o velikom broju faktora (uzgoj, tehnološki postupci, nove metode za ispitivanje mikroorganizama u hrani, nove znanstvene spoznaje o mikroorganizmima i njihovom metabolizmu i sl.). Zbog navedene kompleksnosti zaključujemo da je uspostava mikrobioloških kriterija uvelike olakšana korištenjem matematičkih modela, a obrađena je na primjeru bakterije Listeria monocytogenes ispitane u laboratorijskim uvjetima i matematičkim modelom.

Tags: No tags