Autori: Jadranka FRECE, Ksenija MARKOV
Autor za korespondenciju: Jadranka FRECE

Ključne riječi: mikrobiološki kriteriji, kriteriji sigurnosti hrane, ispitne metode, mikrobiološke opasnosti

Sažetak: 
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji svake se godine milijun ljudi zarazi zdravstveno neispravnom odnosno nesigurnom hranom, a zbog mogućih komplikacija bolesti kao i smrtnih ishoda, prehrambeni proizvodi zahtijevaju posebne uvjete rukovanja, kontrole, pakiranja i zaštite od mikrobnog kvarenja. Stoga je u prehrambenom lancu i usvojen princip „od polja do stola“ ohrabrujući sve učesnike lanca proizvodnje hrane da unaprijede higijenu i uvedu HACCP principe. Cilj ovog rada je predstaviti mikrobiološke kriterije kao bitnu mjeru za sprječavanje rizika i upravljanje rizikom, kroz mikrobiološko ispitivanje kao jednu od provedivih mjera za sigurnost hrane, kroz utvrđivanje prihvatljivost proizvoda, serije proizvoda ili procesa, na temelju odsutnosti, prisutnosti ili broja mikroorganizama i/ili količine njihovih toksina/metabolita. Zaključak je da je osiguranje sigurnosti hrane potrebna stalna kontrola za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti ili smanjenje opasnosti na prihvatljivu razinu.

Tags: No tags